Usługi - serwis, szkolenie, konsultacje.

 

1.  PP-U INKOM Sp. z o.o. przysługują autorskie prawa majątkowe do programów i posiada pełne prawa do dysponowania programami w dowolnym zakresie i prawa te nie są obciążone ani umownie, ani ustawowo na rzecz osób trzecich.

2.  Nasza firma stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności:

 • zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osobom trzecim,

 • zebraniem przez osobę nieuprawnioną,

 • uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z zasadami określonymi w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).

Serwis obejmuje:
 
 • udzielanie konsultacji telefonicznych dotyczących działania i użytkowania systemów,

 • analizę i wymianę danych poprzez pocztę elektroniczną,

 • nadzór nad bieżącą obsługą systemów,

 • podejmowanie niezbędnych czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu systemów,

 • udzielanie informacji o nowych opracowaniach,

 • udostępnianie nowych wersji systemów po wcześniejszym uzgodnieniu warunków,

 • modyfikację systemu, której pracochłonność jest nie większa niż miesięczny serwis  pogwarancyjny,

 • zapewnienie poufności danych
 • Podjęcie czynności serwisowych przy nieprawidłowościach uniemożliwiających pracę w systemach w ciągu 48 godzin.

 

Wdrożenie, konsultacje i szkolenie
 

Podstawą wdrożenia i szkolenia docelowego systemu informatycznego Przedsiębiorstwa jest:

 • zapewnienie obsługi procesów  zarządzania we wszystkich   podstawowych obszarach działalności;

 • stworzenie warunków maksymalnej automatyzacji przetwarzania danych przy wykorzystaniu dostępnych środków oraz  technologii informatycznych;

 • usprawnienie  przepływu informacji przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa dostępu do nich;

 • stworzenie bazy danych i narzędzi wspomagających kierowanie firmą.

 • gwarantowanie  w trakcie wdrażania współpracy z  dotychczasowym oprogramowaniem i istniejącymi bazami danych oraz pełna współpraca z innym elementami oprogramowania firmy – nie ujętymi w ofercie;